SAP Solution Manager 7.2

 

 • SAP Solution Manager 7.2 poskytuje nejlepší podporu ve své třídě pro SAP S/4 HANA využitím SAP Best Practices
 • SAP Solution Manager 7.2 je platforma pro poskytování služeb Digital Business Services, která poskytuje modelovým společnostem implementovat úzkou spolupráci mezi zákaznickými projekty a odborníky v SAPu.
 • Zkušenosti uživatelů byly hlavním motem pro zjednoduššení a navržení rozhraních založených na SAP Fiori. Snadný a jednoduchý přístup přes spouštěcí plochu
 • SAP Solution Manager 7.2 posílil své zaměření do světa bussinesu. Nové řízení procesů poskytuje nejmodernější podporu od modelování obchodních procesů až po operace podnikových procesů.
 • SAP Solution Manager 7.2 nadále poskytuje podporu nejnovějším technologiím, jako jsou hybridní a cloudová řešení
 • SAP Solution Manager 7.2 je prvním vydáním, které využívá databázi SAP HANA. SAP HANA pro SAP Solution Manager 7.2 nemusí být licencována samostatně, protože je součástí maintenance smlouvy. Nyní podporuje i SAP HANA 2.0

SAP Solution Manager 7.2 pokrývá celý životní cyklus aplikací vašeho IT řešení běžícího v prostředí, hybridním prostředí nebo v cloudu. Moderní a inteligentní IT management platforma umožňuje vaší IT organizaci pro budoucnost podnikání.

Díky tomuto vysoce integrovanému řešení můžete implementovat, udržovat, provozovat a přijímat všechna podniková řešení – dokonce i software od jiných dodavatelů než SAP – a zároveň podporovat podnikové inovace, kontinuitu podnikání a efektivní operace.

Solution manager nabízí následující scénáře:

 • Application Operations
 • Business Process Operations
 • Data Volume Management
 • Change Control Management
 • Custom Code Management
 • IT Service Management
 • Landscape Management
 • Process Management
 • Project Management
 • Test Suite
 • Focused Solutions

 

 

Životní cyklus řešení SAP je podobný jako obecný životní cyklus ostatních software. Je řízen v rámci tzv. Application Lifecycle Management (ALM). Sestává z těchto základních etap:

 • Requirements –  sběr funkčních požadavků, definice potřeb byznys procesů;
 • Design –  návrh řešení SAP tak, aby podporovalo potřeby byznysu;
 • Build – vytvoření řešení v SAP landscape, které odpovídá návrhu;
 • Test –  testování základních funkcí, testování procesů, návrh vhodných testovacích plánů včetně automatizace testovacích scénářů;
 • Deploy  – příprava migrace dat a zavedení vytvořeného řešení do provozu;
 • Operate –  provozování a údržba řešení SAP včetně řešení provozních záležitostí;
 • Optimize –  optimalizace řešení SAP tak, aby maximálně odpovídalo potřebám byznysu.

Cyklus je uzavřen tj. z fáze optimalizace vzejdou požadavky na rozšíření či úpravu, které opět vstupují do ALM. Cyklus ALM úzce souvisí s používanými metodikami ASAP a RunSAP. Aplikování metodiky ASAP do praxe znamená, že rozvojové projekt mají obvykle tyto fáze:

 • Příprava projektu ⇒ sestavení realizačního týmu, výběr implementační metodiky a standardů;
 • Cílový koncept⇒ vytvoření funkční a technické specifikace návrhu řešení;
 • Realizace⇒ vývoj zákaznického kódu a nastavení prostředí SAP podle cílového konceptu, včetně testování;
 • Příprava produktivního provozu⇒ vyškolení obsluhy, příprava cut over plánu, migrace dat a Go Live;
 • Podpora produktivního provozu⇒ řešení incidentů a požadavků vyplývajících z provozu řešení SAP.

Aplikování metodiky RunSAP do praxe znamená, že provozování řešení SAP má obvykle tyto fáze:

 • Definice rozsahu⇒ zjištění potřeb provozu řešení SAP;
 • Návrh provozních procedur ⇒ definice rolí, procesů a postupů včetně potřebných provozních nástrojů;
 • Nastavení procesů a nástrojů provozu … konfigurace nástrojů podle potřeb provozních procesů;
 • Předání řešení do provozu ⇒aktivace provozních procesů a nástrojů;
 • Provoz a optimalizace ⇒ monitoring a troubleshooting pro zajištění stabilty provozu.

Je zřejmé, že jednotlivé fáze obou metodik, ASAP i RunSAP, musí být v čase synchronizovány tak, aby řešení připravené dle ASAP bylo uvedeno do provozního prostředí dle RunSAP bez větších komplikací.

Shipping port in Thailand.

Requirements & Design

Ve fázi Requirements probíhá sběr informací a požadavků od všech klíčových účastníků přípravy implementačního projektu. Je nutné zajistit, aby žádný požadavek nebyl zapomenut, byl zaznamenán a prošel připomínkovacím řízením, ze kterého vyplyne, zda je požadavek relevantní či zda byl požadavek zamítnut a může být např. určen pro další etapu rozvoje. Ve fázi sběru požadavků je důležité mít k dispozici veškerou dostupnou dokumentaci byznys procesů a technologií a to zejména dokumentaci popisující stávající stav prostředí (organizace, procesů, technologií). Je nutné mít nastavenu metodiku vyhodnocování požadavků, námětů a iniciativ.

Ve fázi Design probíhá návrh řešení na základě odsouhlasených požadavků. Je nutné mít metodiku, která vede tým architektů s cílem navrhnout řešení maximálně jednoduché, maximálně efektivní a s co nejmenšími budoucími provozními náklady. Při návrhu není možné se soustředit pouze na technickou stránku řešení. Je potřeba uvažovat i stránku snadné použitelnosti z pohledu koncového uživatele, stránku testovatelnosti řešení, stránku provozovatelnosti v prostředí SAP landscape. Již ve fázi Design je třeba diskutovat rizika realizace, případné požadavky na posílení infrastruktury, integraci s okolními aplikacemi a hlavně mít na zřeteli celkový End-to-End byznys proces, ve kterém má být řešení SAP uplatněno.

Nástroje:

Build & Test

Ve fázi Build probíhá vlastní realizace řešení SAP. Bud využitím standardní funkcionality jednotlivých modulů SAP anebo vyvinutím zákaznických úprav či rozšíření. Vývoj Z kódu je nutné řídit vhodnou metodikou, která pamatuje nejen na vlastní kódování, kontrolu kvality kódu, řešení konfliktů, ale také na testování výkonu kódu a případné budoucí odstranění zákaznického kódu. Na vývoj je třeba se opět dívat v celém životním cyklu zákaznických úprav. Již v této fázi je třeba rozpracovat plán testování a dát základ testovacím scénářům.

Ve fázi Test jsou prováděny různé druhy testování SAP řešení. Funkční, jednotkové testy slouží pro ověření partikulárních funkcí celého řešení. Integrační testy slouží k ověření, že nové řešení SAP správně podporuje End-To-End byznys proces. Regresní testy ověří, že nové řešení nenabourá stávající funkcionalitu. Výkonnostní testy ověří odezvu transakcí z pohledu uživatele a ověří maximální požadovanou výpočetní kapacitu. Akceptační testy jsou finálním potvrzením, že řešení je schopné provozu. Důležitým aspektem při testování je návrh správného rozsahu testování. Není možné bezhlavě plýtvat časem testerů a je nutné vždy otestovat vše co je třeba. Je velmi žádoucí automatizovat maximum regresních testů tak, aby se testerům ušetřil čas a ti se tak mohli lépe věnovat manuálním testům nové funkcionality.

Nástroje:

construction engineer

Business handshake deal refinery.

Deploy

Fáze Deploy zahrnuje mnoho aktivit souvisejících s převodem nového SAP řešení do produktivního provozu. Je nutné vyškolit uživatele a správce řešení v rozsahu, který je nutné pro bezproblémové používání a údržbu nového řešení. V rámci školení správců je třeba pamatovat nejen na vlastní administraci, ale také na související bezpečnost, dávkové úlohy, toky dat atp. Správce prostě musí pochopit veškerá zákoutí nového řešení, aby v budoucnu mohl řešení správně udržovat a případně efektivně řešit provozní chyby. Důležitým aktem v rámci přípravy přechodu do produkce je detailní cut over plán tj. seznam veškerých, i drobných, úkonů souvisejících s Go Live. Kvalitní cut over plán pomůže předejít nemilým překvapením. Završením této fáze je Go Live tzn. moment, kdy je nové řešení poprvé spouštěno v produktivním prostředí SAP.

Nástroje:

Operate

Fáze Operate je téměř nekonečná, na rozdíl od předcházejících, které jsou časově omezeny. Ve fázi Operate probíhají činnosti související s provozem nového řešení v produktivním prostředí. Jedná se hlavně o monitoring technických parametrů řešení s cílem včas identifikovat nestandardní situace, předcházet výpadkům služeb a maximálně efektivně zajišťovat provoz tj. s co nejmenšími náklady. Příprava na fázi Operate je samostatně řešena např. metodikou RunSAP.

Nástroje:

construction engineer

construction engineer

Optimize

Fáze Optimize se prolíná s fází Operate. Během provozování řešení SAP v čase vznikají nové požadavky, které mnohdy souvisí s drobnými či většími změnami byznys procesů. Uživatelé se obracejí na provozovatele řešení, který musí být schopen rozpoznat relevantnost požadavků, být schopen prioritizace potřeb, být schopen zařadit požadavky do dalšího release tj. de facto vstoupit znovu do fáze Requirements a zahájit nový cyklus rozvoje.

Nástroje: